I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady sprzedaży Towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem „https://sklep.metalkas.com.pl/” przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zasady składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym „https://sklep.metalkas.com.pl/”, zasady dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „https://sklep.metalkas.com.pl/”, zwanej dalej Klientem, sposoby płatności przez Klienta umówionej ceny, tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od umowy.

 2. Sklep internetowy https://sklep.metalkas.com.pl/ jest prowadzony przez Metalkas Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903064, NIP 9671153563, REGON 093076611, wysokość kapitału zakładowego 8 900 000 zł.

  Adres do korespondencji: Metalkas Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz.

  Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: sklep@metalkas.com.pl, numer telefonu: + 48 52 320 73 15, numer faksu: + 48 52 370 60 10.

 3. Ilekroć w Regulaminie występuje termin:

  1. Regulamin – oznacza to niniejszy regulamin,

  2. Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy działający pod domeną https://sklep.metalkas.com.pl/

  3. Sprzedawca – oznacza właściciela i administratora Sklepu – Metalkas S.A. siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000139093, NIP 967-11-53-563 i REGON 093076611,

  4. Konsument – jeżeli z Regulaminu nie wynika inaczej, za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  5. Klient – oznacza Konsumenta, a także inną osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  6. Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży,

  7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta,

  8. Dział Obsługi – dział obsługi Klienta Sklepu internetowego; adres: Metalkas Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz; sklep@metalkas.com.pl; tel. +48 52 33 343 33,

  9. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),

  10. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm,),

  11. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu w ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.), potocznie określany Internetem.

  12. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

 4. Witryna naszego sklepu internetowego działa prawidłowo, jeśli:

  1. używasz przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,

  2. masz włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript,

  3. masz włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.

  4. Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.metalkas.com.pl . W celu złożenia oferty nabycia Klient wypełnia formularz zamieszczony na stronie Sklepu internetowego.

 2. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i święta będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy.

 3. Zamawianie Towarów w Sklepie internetowym obejmuje następujące czynności: (1) wybranie Towarów do koszyka, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia, w szczególności: opis Towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty oraz otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.

 6. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail zamówienie, informację o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy Regulamin w wersji PDF, wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linki do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

 7. Informacje o Towarach zawarte na stronach Sklepu internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 8. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z operatorem świadczącym na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia składania kolejnego zamówienia. W celu uzyskania dostępu do konta Klient powinien podać login i hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych przez Klienta, które Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

III. Cena towarów.

 1. Ceny towarów umieszczone na stronie https://sklep.metalkas.com.pl/ są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

 2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa Sprzedawca.

 3. Cena towarów widoczna na stronie sklepu internetowego https://sklep.metalkas.com.pl/ jest obowiązująca dla Klienta i Sprzedawcy w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny towaru oferowanego w sklepie, jednak zmiana ceny towarów pozostaje bez wpływu na wartość zamówienia złożonego przez Klienta przed tą zmianą.

IV. Sposoby płatności.

 1. Klient może dokonać płatności w jednej z poniższych form:

  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku PKO BP nr 66 1020 1462 0000 7002 0366 6732 w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie jest anulowane,

  2. przelewem korzystając z systemu płatności elektronicznych PayU,

  3. płatność za pobraniem – Towar dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i firm kurierskich (zapłata uiszczana jest doręczycielowi poczty lub kurierowi) z zastrzeżeniem, iż łączna wartość Towarów przy wyborze tej formy płatności nie może przekroczyć 1850 zł. brutto.

  4. odroczona płatność korzystając z systemu płatności elektronicznych PAYPO – kup dziś a zapłać za 30 dni.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. W razie wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem, zapłatę za towar należy uiścić kurierowi przy odbiorze towaru.

V. Warunki dostawy.

 1. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Czas realizacji zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym wynosi 48 godzin od chwili otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 2 zdanie pierwsze Regulaminu.

 3. Czas realizacji zamówienia na Towary, które dopiero zlecone zostaną do produkcji wynosi 30 dni roboczych od chwili otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 2 zdanie pierwsze Regulaminu.
 4. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającego zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.

 5. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i firm kurierskich.

 6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu Towaru w Sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 7. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez METALKAS S.A. , ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz za pomocą podanego w zamówieniu adresu e-mail. W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną, Klient zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej.

 8. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zaleca się sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Jeżeli w chwili dostawy paczka posiada uszkodzenia, Klient ma prawo sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności kuriera i odmowy odbioru przesyłki.

 9. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 10. Na każdym etapie składania zamówienia i jego realizacji, Klient może się skontaktować z Działem Obsługi Sklepu Internetowego na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub na wskazany adres poczty elektronicznej.

VI. Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

 2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wynosi dla Konsumenta 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na witrynie Sklepu internetowego jako plik PDF „Wzór odstąpienia od umowy” dostępny tutaj.

 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następującej formie:

  1. elektronicznie poprzez wysłanie oświadczenia na adres: esklepreklamacje@metalkas.com.pl,

  2. pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia na adres: Metalkas Spółka Akcyjna , ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz.

 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 7. Strony mają obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Dla Konsumenta termin 14 dni liczy się od dnia, w którym odstąpił od umowy, a dla Sprzedawcy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 11. Konsument dokona zwrotu zamówionego Towaru na adres: Metalkas Spółka Akcyjna, ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz, Polska

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 14. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. Rękojmia.

 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Za wyjątkiem sprzedaży na rzecz Konsumenta, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Wobec Konsumenta, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres: esklepreklamacje@metalkas.com.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Metalkas Spółka Akcyjna, ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz.

 5. Pismo z zawiadomieniem o wadzie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę zakupu Towaru, datę wystąpienia wady, opis wady i żądanie Klienta.

 6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VIII. Właściwość Sądu

 1. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 2. Konsument, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci” oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi zajmują się ochroną praw konsumentów (federacja konsumentów).”

 3. Konsument, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową może skorzystać z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności stałych, polubownych działających przy WIIH, zarówno w stolicach województw oraz w oddziałach zamiejscowych

IX. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Wszelkie informacje w zakresie polityki prywatności i bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się na witrynie Sklepu internetowego w zakładce Polityka prywatności.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w miejsce zakwestionowanych postanowień.

 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Klienta na witrynie Sklepu internetowego w zakładce regulamin (Regulamin Sklepu internetowego). Dla realizacji zamówienia oraz praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży Klienta obowiązuje Regulamin, który zaakceptował przy składaniu zamówienia. Jeżeli Konsument uzna, że Regulamin, który zaakceptował jest mniej korzystny od aktualnego, może za uprzednim poinformowaniem Sprzedawcy zdecydować o wyborze Regulaminu aktualnego jako obowiązującego.

Twoje dane są u nas bezpieczne. Metalkas Sp. z o. o. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami polityki prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). - Dowiedz się więcej - Ukryj